پرسشنامه بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

پرسشنامه بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش (word)

حجم فایل: 158 KB

دسته بندی: -

قیمت: 9000 تومان

تعداد نمایش: 103 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول با عنوان بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

 

برای جمع آوری داده ها از دو نوع پرسشنامه، شامل پرسشنامه اولیه که به منظور شناسایی عوامل نگهداری نیروی انسانی بر اساس نظر و دیدگاه خود کارکنان بوده و پرسشنامه اصلی که از مواد حاصله از پرسشنامه اولیه تهیه و تنظیم گردید،‌ استفاده شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی بر استفاده گردیده است. نتایج نشان دادند که دو عامل به عنوان نگهداری تحت عنوان عامل اول، عامل رفاهی که دارای ۲۳ ماده و با درصد واریانس تبیین شده ۸۶/۱۱ درصد و عامل دوم عامل مدیریتی که دارای ۱۰ ماده و با درصد واریانس تبیین شده ۵۲/۱۰ درصد علت نگهداری نیروی انسانی را به خود اختصاص داده اند

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنا ن بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان می باشد که شامل ۶۵۰ نفر عضو بیمارستان دولتی و ۲۵۰ نفر(کارمند) بیمارستانهای خصوصی که در مجموع ۵۰۰ پرسشنامه در بین کارکنان بیمارستانهای عضو نمونه در دو جامعه توزیع شده است

در ابتدا ازروش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده ازجدول نمونه گیری کرجسی و مورگان حجم نمونه بیمارستانهای دولتی ۲۵۰ نفردر نظر گرفته شده است .(خاکی،۱۵۶:۱۳۸۷)

در ادامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است یعنی از هر بیمارستان به نسبت حجم جامعه آن نسبت به کل جامعه آماری بیمارستانهای دولتی به صورت تصادفی ، نمونه ها انتخاب شده است. حجم نمونه کارکنان بیمارستانهای خصوصی از طریق جدول فوق الذکر ۱۴۸نفر می باشدکه به منظور همسان سازی با حجم نمونه کارکنان بیمارستانهای دولتی صورت کامل(۲۵۰نفر) در نظر گرفته شده است

 

پاسخ دهید