اثرتمرینات محدوده ثبات بر برخی از پارامترهای کینماتیکی راه رفتن و کیفیت زندگی زنان سالمند فعال

اثرتمرینات محدوده ثبات بر برخی از پارامترهای کینماتیکی راه رفتن و کیفیت زندگی زنان سالمند فعال

دسته بندی: -

قیمت: 19000 تومان

تعداد نمایش: 138 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله ترجمه شده به انگلیسی رشته تربیت بدنی با عنوان اثرتمرینات محدوده ثبات بر برخی از پارامترهای کینماتیکی راه رفتن و کیفیت زندگی زنان سالمند فعال

عنوان انگلیسی مقاله:
The impact of stability range exercises on Gait parameter and quality of life among active elder women

توجه: ترجمه انگلیسی نیز داخل فایل فارسی، به صورت جداگانه قرار داده شده است.

فرمت فایل : ورد قابل ویرایش (word)
تعداد صفحات : ۹ صفحه

چکیده
هدف از این تحقیق اثرتمرینات محدوده ثبات بر برخی ازپارامترهای کینماتیکی راه رفتن وکیفیت زندگی زنان سالمند فعال بود. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد ۱۰۰ نفر از زنان ۸۸-۶۱ ساله ی ، سرای سالمندان کهریزک محمد شهر کرج بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از این تعداد ۴۰ نفر که دارای شرایط پژوهش بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند. دامنه سنی آزمودنی ها، ۸۸-۶۱ سال، دامنه ی قدی آزمودنی ها ۱۶۰-۱۳۹٫۵ سانتی متر، دامنه ی وزنی آزمودنی ها ۸۸-۴۸ کیلوگرم بود. نمونه های گروه تجربی در سرای سالمندان کهریزک، تمرینات اصلاحی را به مدت ۲۴ جلسه دریافت نمودند. گروه کنترل نیز زیر نظر مربی آسایشگاه نرمش صبحگاهی انجام می دادند. اطلاعات آماری جمع آوری شده توسط روش t مستقل و t وابسته و برای اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرونف در سطح معنی داری۰۵/۰p= مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمرینات محدوده ثبات می تواند طول گام راست و چپ را به طور معنی داری افزایش دهد. افزایش طول گام راست و چپ، بخاطر افزایش طول قدم راست و چپ هر گام اتفاق افتاده بود. متغیرهای کیفیت زندگی، سرعت گام، فرکانس گام، زمان اتکا و زمان نوسان نیز در گروه تجربی به میزان معنی داری افزایش یافتند، ولی افزایش آنها در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود.

 

کلمات کلیدی:

محدوده ثبات

پارامترهای کینماتیکی

راه رفتن

کیفیت زندگی

سالمند

 

مقدمه
پیر شدن جمعیت یا افزایش سریع سالمندان یک پدیده جهانی است. کاهش زاد و ولد و افزایش امید به زندگی موجب شده است که جمعیت سالمندان بسیار سریع تر از جمعیت کلی افزایش یابد (جدیدی و همکاران، ۱۳۹۰). از آنجایی که جمعیت سالمندان یک جامعه به عنوان یک قشر آسیب پذیر تلقی می گردند، با مجموعه ای از مشکلات مخصوص به سن مواجه می-باشند که البته با اصلاح سبک زندگی، قابل پیشگیری خواهند بود (حیدری و شهبازی، ۲۰۱۲). در این خصوص سبک زندگی سالم روشی از زندگی است که سبب تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت و رفاه و کیفیت زندگی فرد می گردد (حکمت پو و همکاران، ۱۳۹۲). سازمان جهانی بهداشت نیز کیفیت زندگی را درک هر فرد از زندگی، ارزش ها، اهداف، استانداردها و علایق تعریف کرده است. در سال های اخیر نیز کاربرد مفهوم کیفیت زندگی به عنوان شاخص مهمی برای ارزیابی سلامت فردی تصمیم گیری و قضاوت در مورد سلامت کلی جامعه و یافتن مشکلات اصلی در ابعاد گوناگون زندگی افراد در پژوهش-های پزشکی و پرستاری بوده است (حکمت پو و همکاران ۱۳۹۲، جعفرزاده و همکاران، ۲۰۱۰). یکی از مقوله هایی که می-تواند بر کیفیت زندگی افراد به ویژه در سنین سالمندی اثر بگذارد توانایی انجام امور روزمره می باشد که این امور نیازمند به جابجایی بدن با حفظ تعادل و کنترل به طور مثال در حین راه رفتن می باشد. قابلیت و کیفیت راه رفتن به میزان قابل توجهی در سنین سالمندی ضعیف شده و می تواند موجبات اختلالاتی مانند کاهش طول گام، سرعت گام برداری و حتی برهم خوردن الگوی راه رفتن طبیعی گردد. این امر در نهایت می تواند زمینه ساز صدماتی باشد که ناشی از به هم خوردن تعادل و حتی زمین خوردن می باشند (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱).
زمین خوردن یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در سالمندان است، به طوری که سالانه بیش از ۱۱ هزار نفر در جهان براثر افتادن می میرند. امروزه میزان شیوع افتادن در سالمندان به یک مشکل جدی برای سلامت آنان تبدیل شده است. ۳۵ تا ۴۵ درصد افراد سالم بالای ۶۵ سال حداقل سالی یک بار افتادن را تجربه می کنند (عظیم زاده و همکاران، ۱۳۹۲). به علاوه با افزایش سن نه تنها شمار افتادنها افزایش می یابد بلکه شدت صدمات نیز توسعه پیدا می کند (دنورونبا ریبریو دانیل، ۲۰۱۱). صدمات جدی ناشی از افتادن شامل شکستگی فمور، ایجاد خونریزی ساب دورال و هماتوم، کبودی، پیچ خوردگی مفاصل، کشیدگی عضلات، مرگ، تاثیرات روانی، ترس از افتادن در ۲۰ درصد از افراد، از دست دادن اعتماد به نفس و محدودیت در عملکرد است )حسنی مهربان و همکاران، ۲۰۱۱).
منابع نشان می دهند که تجویز تمرینات ورزشی می تواند به میزان زیادی از روند کاهش تعادل و سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی در سالمندان بکاهد. تجویز تمرینات ورزشی به ویژه تمرینات تعادلی با افزایش کنترل پوسچر در سالمندان، زمینه ساز پیشگیری از بسیاری از صدمات جدی است که حتی می تواند منجر به مرگ سالمند گردند. لذا انجام تمرینات ورزشی برای این قشر از اجتماع بسیار ضروری به نظر می رسد. یکی از اهداف این تمرینات می تواند بهبود الگوی راه رفتن آنها باشد که با ایجاد قابلیت های عضلانی مانند قدرت، استقامت و انعطاف پذیری ایجاد می گردد. از طرفی توانایی کنترل بدن در حین جابجایی مانند راه رفتن می تواند اثر بسیار مفیدی را ایفا نماید (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱).

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش شناسی
یافته ها
جدول ۱ آمار توصیفی مربوط ویژگی های فردی آزمودنی ها به تفکیک در دو گروه تجربی و کنترل
آزمون فرضیه ها
فرضیه اول
فرض صفر: یک دوره تمرینات محدوده ثبات بر کیفیت زندگی زنان سالمند فعال اثر ندارد
جدول ۲ نتایج آزمون t همبسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی در دو گروه
فرضیه دوم
فرض صفر: یک دوره تمرینات محدوده ثبات بر پروفایل طول گام، طول قدم راست و چپ در گام راست و چپ زنان سالمند فعال اثر ندارد.
جدول ۳ نتایج آزمون t همبسته برای مقایسه میزان تغییرات طول گام راست و چپ، طول قدم چپ در گام راست و چپ و طول قدم راست در گام راست و چپ در دو گروه
فرضیه سوم
فرض صفر: یک دوره تمرینات محدوده ثبات بر سرعت گام برداری در گام راست و چپ زنان سالمند فعال اثر ندارد
جدول ۴ نتایج آزمون t همبسته برای مقایسه میزان تغییرات سرعت گام برداری در گام راست و چپ در دو گروه
فرضیه چهارم
فرض صفر: یک دوره تمرینات محدوده ثبات بر فرکانس راه رفتن گام راست و چپ زنان سالمند فعال اثر ندارد.
جدول ۵ نتایج آزمون t همبسته برای مقایسه میزان تغییرات فرکانس گام برداری در گام راست و چپ در دو گروه
فرضیه پنجم
فرض صفر: یک دوره تمرینات محدوده ثبات بر زمان نوسان یک سیکل راه رفتن گام راست و چپ زنان سالمند فعال اثر ندارد.
جدول ۶ نتایج آزمون t همبسته برای مقایسه میزان تغییرات زمان نوسان در گام چپ و راست دو گروه
فرضیه ششم
فرض صفر: یک دوره تمرینات محدوده ثبات بر زمان اتکا یک سیکل راه رفتن گام راست و چپ زنان سالمند فعال اثر ندارد.
جدول ۷ نتایج آزمون t همبسته برای مقایسه میزان تغییرات زمان اتکا در گام چپ و راست در دو گروه
بحث و نتیجه گیری
منابع

 

 

پاسخ دهید