طراحی و تدوین نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی شهر تهران

طراحی و تدوین نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی شهر تهران

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 144 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله ترجمه شده به انگلیسی رشته تربیت بدنی با عنوان طراحی و تدوین نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی شهر تهران

عنوان انگلیسی مقاله:
Designing an ethics workbook for fitness trainers of the city of Tehran

توجه: ترجمه انگلیسی نیز داخل فایل فارسی، به صورت جداگانه قرار داده شده است.

فرمت فایل : ورد قابل ویرایش (word)
تعداد صفحات : ۷ صفحه

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و تدوین نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی شهر تهران بود. روش تحقیق توصیفی-کاربردی، حال نگر بوده است و جامعه آماری تحقیق را همه مربیان.کارشناسان و صاحب نظران آمادگی جسمانی شهر تهران به تعداد۳۵۰۰ نفر تشکیل داده اند. نمونه آماری براساس جدول مورگان ۳۷۵ نفر می باشد که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ۷۵سوالی محقق ساخته بود. سوالات دارای مقیاس پنج ارزشی لیکرتی با گزینه های کاملاً موافق، موافق، بی نظر، مخالف و کاملاً مخالف بود. ومولفه ها، ۸عامل ″ قانون مداری″و″احترام″، ″دوپینگ″و″شجاعت، نفرت ازترس″‌، ″واقع نگری، صداقت″و″عدالت، برادری وبرابری بودند. به منظور توصیف آماری داده ها از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیع های فراوانی و درصدی استفاده شد. برای بررسی وضعیت مولفه های نظام نامه اخلاقی از آزمون tتک نمونه ای برای پایایی ابزار اندازه گیری باکمک آلفا کرونباخ وروایی محتوایی توسط ۱۰تن ازاساتید محترم وصاحب نظران آمادگی جسمانی تائید گردید. و کلیه متغیرهای ذکر شده بر نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی نقش معناداری داشتند.

 

کلمات کلیدی

نظام نامه اخلاقی

مربیان

آمادگی جسمانی

تهران

 

مقدمه
در عصر حاضر ورزش و مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی وتأمل است و مورد توجه بسیاری از دانشمندان ومحققان قرارگرفته است (مظفری، ۱۳۹۲). ورزش و ابعاد گوناگون آن به عنوان مبحثی بسیار مهم در محافل مختلف مورد توجه است و به عنوان ابزاری کارآمد در ایجاد جامعه‌ای پویا و شاداب و رفع بسیاری از بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی کاربردهای فراوان خود را نمایان ساخته است. (سلیمی و همکاران، ۱۳۹۰). اخلاقیات را بگونه ای سلامت روان دانست. اصل بی طرفی، سخاوت، توکل، امانت وصداقت، گونه ای از اخلاقیات است که هر انسانی در برابر آن خضوع و احترام می‌کند، هر چند خود نتوانسته باشد بدان ها عمل کند. به همین جهت، باید گفت: تمام آنچه در اخلاق عمومی وجود داشته و متناسب و قابل پیاده شدن در میادین ورزشی بوده، باید مورد عمل قرار گیرد (شعبانی بهار، ۱۳۸۶) همچنین نظام نامه اخلاقی بر اساس اصول و رهنمودهای اخلاقی شکل گرفته است و در واقع ارزش‌های شغلی یک حرفه را نشان می‌دهد اخلاق و قوانین حرفه‌ای به منظور ایجاد رفتاری بی طرفانه، شایسته و همراه با مسئولیت پذیری در افراد بوجود آید تا هنگام تصمیم گیری‌های اخلاقی چارچوبی برای آن باشد (شعبانی بهار، ۱۳۸۶). ورزش آمادگی جسمانی پر طرفدار و شاد است.با توجه به حساسیت زیاد ورزش آمادگی جسمانی وجنبه های عملی و اخلاقی آموزه های دینی به این ورزش توجه به اخلاق در ورزش و برخورداری و پذیرش یک منشور اخلاق مشترک در بین تمامی ورزشکاران ایرانی ضروری است.در واقع ضرورت اخلاقی بودن ورزش نتیجۀ مستقیم قوانین و مقررات ورزشی نیست، توجه به اخلاق و ورزشهای پایه نسبت به اخلاق در دیگر حرفه‌ها اهمیت بیشتری دارد، چرا که حرفه‌های دیگر، وسعت محدودی دارند و اعمال غیر اخلاقی در آن‌ها به افراد و صنوف دیگر به راحتی سرایت نمی‌کند، اخلاقیات در میان مربیان آمادگی جسمانی از مدت‌ها قبل مورد نگرانی خاص افکار عمومی و موضوع بحث منتقدان بوده است. افعال اخلاقی ارزشمند، برتر از ارزش‌های مادی است . همچنین بزرگزاد(۱۳۹۳) تحقیقی با عنوان طراحی و تدوین نظام نامه اخلاقی بازیکنان بدمینتون تیم ملی جمهوری اسلامی ایران انجام داد که مولفه های ایشان، قانون مداری، احترام، دوپینگ، شجاعت، نفرت از ترس، واقع نگری، صداقت، عدالت، برادری و برابری، مسئولیت پذیری و دلسوزی، امانت داری، رازداری و کرامت انسانی، جوانمردی، پاکدامنی، صبر، شکیبایی، اصل بی طرفی و سخاوت، قناعت، توکل، عشق به میهن و منافع گروهی و همبستگی بودند. کمیته ملی المپیک سوئد(۲۰۱۴)اقدامات ضد دوپینگی، جوانمردی، احترام به قوانین ودیگران، عدالت وبرابری، بی طرفی، مسئولیت پذیری و وفاداری وتعهد مندی به کشور خود را دارا می باشند.بنابراین نتایج تحقیق حاضر به درد مسئولان،مربیان ومدیران می خورد وبه این سوال پاسخ می دهد که طراحی وتدوین نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی چگونه است؟

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
یافته ها
جدول( ۱)، آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی مسئولیت ودلسوزی بر نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی
جدول(۲)، آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی امانت ،رازداری وکرامت بر نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی
جدول( ۳)، آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی جوانمردی،صبر،شکیبایی بر نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی
جدول(۴)، آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی اصل بی طرفی وسخاوت بر نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی
جدول( ۵)، آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی توکل،عشق به میهن و منافع گروهی بر نظام نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی
جدول(۶ )نتایج آزمون فریدمن در خصوص الویت بندی مؤلفه های نظام نامه اخلاقی
بحث و نتیجه گیری
مراجع

 

 

پاسخ دهید