تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

دسته بندی: -

قیمت: 78000 تومان

تعداد نمایش: 105 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۸ خرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۸ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع نیروی انسانی با عنوان تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

فرمت فایل : ورد قابل ویرایش (word)
تعداد صفحات : ۸۸ صفحه

چکیده
سازمان ها برای حفظ بقاء و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز دارند . این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یادگیریی سازمانیی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بود جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل که بنابر آمار۹۱ شرکت بود، تشکیل می داد. از این تعداد، ۵۲ شرکت با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدین صورت که اسم همه شرکت ها نوشته شد و داخل کیسه ای انداخته شد و ۵۲ شرکت با چشم های بسته انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های یادگیری سازمانی باکر،سینکولاونوردویر ، پرسشنامه پویایی محیطی میلر و پرسشنامه عملکرد هسو، جمع آوری شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان و اساتید بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرارگرفته و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۷/.، ۸۳/.، ۹۰/. به دست آمد، سپس داده‌ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین یادگیری سازمانی و پویایی محیطی با عملکرد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد که یادگیری سازمانی و پویایی محیطی پیش بین معنادار عملکرد سازمانی می باشند .

 

کلمات کلیدی:

یادگیری سازمانی

پویایی محیطی

عملکرد سازمانی

 

مقدمه
تلاش برای عملکرد بهتر موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذینفع سازمان اعم از مشتریان، کارمندان و سهامداراننن است (کرنتیر ،۲۰۰۱). عملکرد را می توان به عنوان رفتار ( روشی که سازمان ها، گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی کرد . کمپ بل معتقد است عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد (نیلی و همکاران، ۲۰۰۲). عوامل زیادی در ارتباط با عملکرد سازمانی می باشد، که یکی از این عوامل یادگیری سازمانی است. یادگیری سازمانی تا حد زیادی با تمایل و جهت گیری بازار یک سازمان مرتبط است و به صورت توانایی سازمان در پردازش اطلاعات بازار تعریف می شود (سنتوس و همکاران ، ۲۰۰۵). به توانایی سازمان در یادگیری به عنوان منبعی از مزیت پایدار رقابتی نگریسته می شود و این هم بدان علت است که « در صورتی که سازمان ها از هر نوعی که باشند توانایی سازگاری مستمر با آینده ی بشدت غیرقابل پیش بینی را کسب نکنند، زنده نخواهند ماند چه برسد به این که رشد کنند». به طور کلی یادگیری سازمانی بصورت فرآیند خلق و ایجاد دانش از طریق «کسب اطلاعات در مورد شرایط جهان و … و بهبودبخشی به نوع کار آن سازمان » تعریف می شود (کوهن ، ۱۹۹۱). این فصل شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق می باشد.

 

فهرست مطالب
چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیات تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
قلمرو انجام تحقیق

فصل دوم: پیشینه‌ تحقیق
مقدمه

بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی

تعریف یادگیری و یادگیری سازمانی

تعریف سازمان یادگیرنده

تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

انواع سطوح یادگیری و تفاوت آنها
سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه
قابلیت یادگیری سازمانی
عناصر اصلی یادگیری از دیدگاه پیتر سنگه
روش های ارتقاء یادگیری سازمانی از نظر آرمسترانگ
مراحل توانمندی یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و آرتور
مراحل یادگیری سازمانی از دیدگاه گاروین
ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه ویک و لئون
مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه گومز و همکاران
ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه
مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه

بخش دوم: مبانی نظری پویایی محیطی
پویایی محیطی
پویایی گروهی

مدیریت محیط سازمانی

پیچیدگی محیطی

رابطه محیط و ساختار
تحقیقات امری و تریست درباره ی محیط

بخش سوم: مبانی نظری عملکردسازمانی
معنای عملکرد
عملکرد سازمانی
موافقت نامه های عملکرد
استاندارد های عملکرد
معیارهایی برای سنجش عملکرد
عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف
عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل
عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی
سوابق تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق
روایی و پایایی ابزار تحقیق
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه
داده های جمعیت شناختی مدیران شرکت کننده در تحقیق
تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیات تحقیق

فصل پنجم: نیتجه گیری تحقیق
مقدمه
نتایج آمار توصیفی
توصیف متغیر یادگیری سازمانی
توصیف متغیر پویایی محیطی
متغیر عملکرد سازمانی
یافته های استنباطی
پیشنهادهای کاربردی
محدودیتها
پیشنهادهای پژوهشی
فهرست منابع
پیوست ها و ضمائم

فهرست جداول
جدول (۲-۱) سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ۱۳
جدول (۲-۲) محیط های چهارگانه اصلی و ساختار آنها ۲۹
جدول (۳- ۱): میزان آلفای بدست آمده برای پرسشنامه های مورد استفاده ۴۶
جدول شماره (۴-۱): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت مدیران ۴۸
جدول شماره (۴-۲): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس تاهل مدیران ۴۹
جدول (۴-۳): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سن مدیران ۴۹
جدول(۴-۴): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی مدیران ۵۰
جدول(۴-۵): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس سابقه خدمت مدیران ۵۱
جدول(۴-۶)آزمون کولموگرف- اسمیرنوف برروی یادگیری سازمانی ، پویایی محیطی و عملکرد ۵۲
جدول (۴-۷): ماتریس همبستگی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی ۵۳
جدول (۴-۸): ماتریس همبستگی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی ۶۳
جدول(۴-۹): پیش‌بینی تاثیر یادگیری سازمانی و پویایی محیطی بر عملکرد سازمانی ۵۴

فهرست نمودار
نمودار(۱-۱): مدل تحقیق ۸
نمودار(۲-۱): مدل کاریسون ۱۴
نمودار (۲-۲): صورتهای دوگانه پویایی گروه ۲۶
نمودار (۲-۳ ): الگوی سه بعدی محیط ۲۸
نمودار(۲-۴): فرایندهای تیین معیارهای عملکرد ۳۴
نمودار(۴-۱): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت مدیران ۴۸
نمودار(۴-۲): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس تاهل مدیران ۴۹
نمودار(۴-۳): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سن مدیران ۵۰
نمودار(۴-۴): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی مدیران ۵۱
نمودار(۴-۵): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سابقه خدمت مدیران ۵۲

 

پاسخ دهید