ارزیابی ابعاد عملکرد مربیان دوچرخه سواری ایران و ارائه مقیاس اندازه گیری

ارزیابی ابعاد عملکرد مربیان دوچرخه سواری ایران و ارائه مقیاس اندازه گیری

دسته بندی: -

قیمت: 26000 تومان

تعداد نمایش: 164 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱ خرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله ترجمه شده به انگلیسی رشته تربیت بدنی با عنوان ارزیابی ابعاد عملکرد مربیان دوچرخه سواری ایران و ارائه مقیاس اندازه گیری

عنوان انگلیسی مقاله :
Evaluating the dimensions of Iran’ cycling coaches performance and developing a measurement scale

توجه: ترجمه انگلیسی نیز داخل فایل فارسی، به صورت جداگانه قرار داده شده است.

فرمت فایل : ورد قابل ویرایش (word)
تعداد صفحات : ۱۵ صفحه

چکیده
هدف کلی پژوهش ارزیابی ابعاد عملکرد مربیان دوچرخه سواری ایران و ارایه مقیاس اندازه گیری می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها به روش میدانی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مربیان و دوچرخه سواران تیم های ملی با حداقل ۲سال به بالا عضویت در تیم های ملیو ۳۰۰ نفر بودند و با توجه به جدول مورگان تعداد ۱۲۷ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه ارزیابی عملکرد مربیان حمیدی (۱۳۹۱) بوده که دارای ۳۵ سوال و شش عامل مهارتهای رهبری ،مهارتهای ارتباطی،مهارتهای(توان) ویژه، مهارتهای(توان) فنی،.سوابق فنی،توان عملیاتی در مقیاس ۵ لیکرتی بود که روائی پرسشنامه توسط متخصصان (۲۱ نفر) مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی، پرسشنامه بین ۱۵ نفر از جامعه آماری توزیع شد. این مقدار بر اساس داده¬های حاصل از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ۷۷/۰ α = می¬باشد که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها و آزمون فرضیه ها، از روشهای آماری کولموگروف اسمیرنف، و آماری t تک گروهی، در نرم¬افزار ۲۲Spss به عمل آمد. یافته ها بیانگرنقش معنادار مهارتهای ارتباطی مهارتهای رهبری ، مهارتهای(توان) ویژه مهارتهای(توان) فنی،.سوابق فنی وتوان عملیاتی با ابعادعملکرد مربیان ومقیاس اندازه گیری مربیان دوچرخه سواری بوده است. با توجه به نتایج اولویت بندی، بین عوامل مهارتهای مختلف, ابعادعملکرد مربیان ومقیاس اندازه گیری مربیان دوچرخه سواری اولویت معنی¬داری مشاهده شد. همچنین بر اساس نتایج مهارتهای رهبری بیشترین و سوابق فنی کمترین نقش را در بین عوامل مهارتهای مختلف، ابعادعملکرد مربیان ومقیاس اندازه گیری مربیان دوچرخه سواری داشتند.

 

کلمات کلیدی

ارزیابی عملکرد

مربیان

ورزشکاران

دوچرخه سواری

 

قسمتی از مقدمه
امروزه توسعه تربیت‌بدنی و ورزش زمینه‌ساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم است و بخشی از برنامه‌های توسعه ملی به شمار می‌آید. توسعه ورزش ملی بخش مهمی از توسعه اقتصادی- اجتماعی ملی است. رواجورزش همگانی موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره وری ملی شود. ارتقای ورزش قهرمانی موجب زبانزد شدن نام ملت‌های پیروز در سطح جهان می‌شود. از این رو، دستاورد‌ها و پیامد‌های توسعه ورزش ملی دایره گسترده‌ ای دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی می‌شود(طالب پور،۱۳۹۱). موفقیت ،پیروزی وداشتن یک تیم منسجم وکارآمد درسایه مربی مناسب امکان پذیر است . در واقع مربی کارآمدشرط اصلی هدایت یک تیم می¬باشد. امروزه داشتن تاکتیک و تکنیک مناسب شرط لازم برای مربیگری می¬باشد اما کافی به نظر نمی آید، لذا یک مربی موفق و کارآمد لازم است با داشتن قدرت کنترل شرایط روانی داخلی و خارجی محیطی به مقام رهبری موثر برسد.انجام موفقیت آمیز هر کار گروهی مستلزم وجود همبستگی،ارتباط مناسب در بین اعضای گروه است. در ورزش و به خصوص در ورزش های گروهی مانند سایر گروه ها و سازمان ها شرط لازم برای تحقق هدف مشترک داشتن مهارتهای فنی وعملیاتی مربیان است، که بی تردید نقش مربی به عنوان نقش راهنمای تیمی است که وظیفه هدایت بازیکنان را برعهده داردو در این زمینه نقشی کلیدی است.در حقیقت گزینش صحیح مربیان تیم ها؛ علی الخصوص تیم های ملی از یک سو و سنجش و ارزشیابی عملکرد آنها از سوی دیگر؛ هرگونه ادامه همکاری ایشان رادر سطح ملی تحت تاثیر قرار خواهد داد.باید تآکید کرد که در شرایط کنونی ورزش مدیریت ورزش کشوربا تحول وتغییر روبروست ؛ تحولی که درآن وهله اول مدیران ورزشی ودر وهله ثانی مربیان طراز اول رابه خصوص در بر می گیرد؛ مدیریتی با ارایه آمار ؛در حیطه نظارت ؛ ارزشیابی ؛کنترل و عملکرد بهینه و با زدهی و بهره وری مطلوب که به نتایج عالی رهنمون باشد….

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
نتایج
بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها
جدول ۱، آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها
فرضیه اول
-مهارتهای ارتباطی مربیان دوچرخه سواری ایران در وضعیت مطلوبی نیست
جدول ۲، نقش مهارتهای ارتباطی با ابعادعملکرد مربیان ومقیاس اندازه گیری مربیان دوچرخه سواری
فرضیه دوم
-مهارتهای توان ویژه مربیان دوچرخه سواری ایران در وضعیت مطلوبی نیست
جدول ۳، نقش مهارتهای توان ویژه با ابعادعملکرد مربیان ومقیاس اندازه گیری مربیان دوچرخه سواری
فرضیه سوم
-مهارتهای توان فنی مربیان دوچرخه سواری ایران در وضعیت مطلوبی نیست
جدول۴، نقش مهارتهای توان فنی با ابعادعملکرد مربیان ومقیاس اندازه گیری مربیان دوچرخه سواری
فرضیه چهارم
-سوابق فنی مربیان دوچرخه سواری ایران در وضعیت مطلوبی نیست
جدول ۵، نقش سوابق فنی با ابعادعملکرد مربیان ومقیاس اندازه گیری مربیان دوچرخه سواری
فرضیه پنجم
-توان عملیاتی مربیان دوچرخه سواری ایران در وضعیت مطلوبی نیست
جدول ۶، نقش توان عملیاتی با ابعادعملکرد مربیان ومقیاس اندازه گیری مربیان دوچرخه سواری
فرضیه ششم
-مهارتهای رهبری مربیان دوچرخه سواری ایران در وضعیت مطلوبی نیست
جدول ۷، نقش مهارتهای رهبری با ابعادعملکرد مربیان ومقیاس اندازه گیری مربیان دوچرخه سواری
فرضیه هفتم
-بررسی اولویت بندی ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان دوچرخه سواری براساس وضعیت موجود و ارائه مقیاس اندازه گیری
جدول ۸، نتایج آزمون فریدمن
جدول ۹ بین عوامل مهارتهای مختلف, ابعادعملکرد مربیان ومقیاس اندازه گیری مربیان دوچرخه
بحث و نتیجه گیری

 

 

پاسخ دهید